การสอบเข้าศึกษาต่อ-ปริญญาเอก

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาเอก / การสอบเข้าศึกษาต่อ

ปีการศึกษา 2561

            รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2561 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.swu.ac.th/ หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-169-1004

เงื่อนไขการสอบ

1.ใช้คะแนนภาษาอังกฤษ

  • ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL pBT 500/ IELTS 6.0
  • หรือใช้สอบวิชาภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย 60 คะแนน ขึ้นไป
  • หากผู้สมัครได้คะแนนที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย 50-59 คะแนนจะเป็นการการผ่านแบบมีเงื่อนไข

2.สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

        รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

            เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากไม่จบสาขาเศรษฐศาสตร์ต้องผ่านการทดสอบความรู้เชิงปริมาณ (Quantitative) ที่จัดสอบโดยหลักสูตร

ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 590,000 บาท แบ่งจ่าย 6 งวด

            ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 800 บาท

ระยะเวลาในการศึกษา

ระยะเวลาตามแผนการเรียนคือ 3 ปี

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต