ปริญญาตรี ภาคปกติ

ปริญญาตรี นานาชาติ

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปี 2563

0

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ

สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

0

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ศ.บ.)

0

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง (ศ.บ.)

0

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

0

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

0

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศ.ด.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Live & Learn คอร์สนี้…เคทีซีจัดให้ ตอน “รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น” (Knowing you Knowing Me)

ช่องทางการติดต่อรายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ Contact Platform for the Faculty of Economics courses

การติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าห้องเรียน วิชาโท ภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตรเศรญฐศาสตรบัณฑิต(ปี54)

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าห้องเรียน ชุดวิชาเสรี ภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียนและตารางสอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 / The study schedule for Academic Year 2022

โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2564 : อาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ

โครงการ ECON Identity การประกวดออกแบบ Mascot คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญชวนนิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการ โครงการ Reskill Upskill พัฒนาและยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ โครงการประกวดแผนธุรกิจที่คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความมั่นคงทางการเงินของประชาชนฐานราก

ขอเชิญชวนนิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการ โครงการ Reskill Upskill พัฒนาและยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้ทุนจากรัฐบาลแคนาดา

Facebook Fanpage

ข่าวกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์