หน้าแรก

นิสิต / ทุนต่างๆ

คณะเศรษฐศาสตร์สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีความสามารถด้านต่างๆ ทั้งนิสิตที่มีผลการเรียนดี จิตสำนึกสาธารณะที่โดดเด่น หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ ได้แก่

1. ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี จํานวน 15 ทุน ประกอบไปด้วย

1) ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 จํานวน 5 ทุน ๆ ละ 8,000

2) ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 จํานวน 5 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท

3) ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 จํานวน 5 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ

(1) พิจารณาจากผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมสูงสุด จํานวน 4 ทุน
(2) พิจารณาจากผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยเฉพาะปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ดูเฉพาะ เกรดเฉลี่ยปีนั้นๆ โดยหากเป็นผู้ที่มีรายชื่อซ้ำกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์เกรดเฉลี่ยรวม จะให้ ทุนแก่นิสิตลําดับถัดไป

2. ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีจิตสาธารณะที่โดดเด่น จํานวน 6 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท  
3. ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตพิการ จํานวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท   
4. ทุนนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จํานวน 10 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท 

5. เงินรางวัลสำหรับนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์

5.1 รางวัลระดับชาติ ประเภทที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์โดยตรง

 • รางวัลชนะเลิศ คนละ/หรือกลุ่มละ 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คนละ/หรือกลุ่มละ 8,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คนละ/หรือกลุ่มละ 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชยคนละ/หรือกลุ่มละ 2,000บาท

5.2 รางวัลระดับชาติ ประเภทศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์

 • รางวัลชนะเลิศ คนละ/หรือกลุ่มละ 8,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คนละ/หรือกลุ่มละ 6,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คนละ/หรือกลุ่มละ 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชยคนละ/หรือกลุ่มละ 1,000 บาท

5.3 รางวัลระดับชาติ สาขาอื่นๆ ประเภท วัฒนธรรม / กีฬา

 • รางวัลชนะเลิศ คนละ/หรือกลุ่มละ 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คนละ/หรือกลุ่มละ 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คนละ/หรือกลุ่มละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชยคนละ/หรือกลุ่มละ 1,000 บาท

5.4 รางวัลสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ รางวัล คนละ/หรือกลุ่มละ 2,000 บาท

*ทุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ird.oop.swu.ac.th/