หน้าแรก / วิจัย

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และบุคคลทั่วไป มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะให้กว้างขวางมากขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โดยวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 (ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2559) มีการจัดทำวารสารปีละ 2 ฉบับ กำหนดการตีพิมพ์เป็นราย 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
1) เดือนมกราคม-มิถุนายน
2) เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์
1. บทความปริทัศน์ (Review Article)  ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ
2. บทความวิชาการ  (Academic Article) ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ
3. บทความวิจัย  (Research Article)   ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ

การเตรียมต้นฉบับ

รับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 หน้า

1. บทความภาษาไทยใช้ตัวอักษร  TH Sarabun New ขนาด 15 จุด

2. บทความภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร  Times New Roman ขนาด 12 จุด

  กระบวนการพิจารณา

1. ตรวจสอบเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ

2. ตรวจสอบเชิงวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

กำหนดการส่งต้นฉบับ

เปิดรับต้นฉบับตลอดปี :

     บทความที่ส่ง ระหว่างเดือนธันวาคม – พฤษภาคม จะได้รับการตีพิมพ์ในฉบับที่ 1 ของปี
         (มกราคม – มิถุนายน)
     บทความที่ส่ง ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน จะได้รับการตีพิมพ์ในฉบับที่ 2 ของปี
        (กรกฎาคม – ธันวาคม)

 วิธีการส่งต้นฉบับ

     E-mail : epjswu@gmail.com โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบต้นฉบับได้จากเว็บไซต์

กองบรรณาธิการวารสาร

บรรณาธิการที่ปรึกษา

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม)

บรรณาธิการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา)

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์                  สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์           มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พุทธกูล                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค มิ่งสวัสดิ์       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ                        มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

กองจัดการและประสานงาน

นางสาวชุตินันท์ มุ่งการนา