หน้าแรก

วิจัย / วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และบุคคลทั่วไป มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้กว้างขวางมากขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โดยวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 มีการจัดทำวารสารปีละ 2 ฉบับ โดยมีการตีพิมพ์ 2 รูปแบบ คือแบบออนไลน์ (ISSN 2630-0028) และแบบตีพิมพ์ (ISSN 1906-8522) กำหนดการตีพิมพ์เป็นราย 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม 

 
 

ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์

วารสารวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ยินดีพิจารณาบทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือทางด้านเศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นผลงานของนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

กระบวนการพิจารณา

 1. ตรวจสอบเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ

 2. ตรวจสอบเชิงวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) จำนวน 3 ท่าน (Blind Review)

 
 

กำหนดการส่งต้นฉบับ

เปิดรับต้นฉบับตลอดทั้งปี หากบทความใดได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน จะได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ตามลำดับ

วิธีการส่งต้นฉบับ

สามารถส่งต้นฉบับได้ที่ วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งต้นฉบับได้ที่ E-mail : epjswu@gmail.com

กองบรรณาธิการวารสาร

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช

กองบรรณาธิการภายนอก

1.  ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
2. ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิราภรณ์ โพธิศิริ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา สมพลกรัง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
18. อาจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ

กองบรรณาธิการภายใน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
9. อาจารย์ ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์
10. อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี
11. อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธ ารงชัย
12. RUI HUI PU, Ph.D.

กองจัดการและประสานงาน

นางศิริพร ช่วยอุปการ