หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / อัตลักษณ์นิสิต

อัตลักษณ์นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์

“มีทักษะสื่อสารในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีอย่างมีระบบ"

อันมาจากปรัชญาของคณะที่ว่า การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน