คณบดี

ผู้บริหารคณาจารย์

อาจารย์พิเศษ

เจ้าหน้าที่

หน้าแรก / บุคลากร
ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
02-649-5000 ต่อ 15550
Email : adulsu@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์
02-649-5000 ต่อ 15550
Email : suppanunta@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
02-649-5000 ต่อ 15550
Email : nattayapr@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
02-649-5000 ต่อ 15550
Email : peerat@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
02-649-5000 ต่อ 15550
Email : danait@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
02-649-5000 ต่อ 15550
Email : thongchart@g.swu.ac.th
นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
02-649-5000 ต่อ 12226
Email : sirikarnk@g.swu.ac.th