ความเป็นมา

การเรียนรู้และวิจัยบนพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมุ่งประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งเน้นด้านวิชาการและวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

“เพราะทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด จึงต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่จำเป็น สำหรับทุกก้าวในการดำรงชีวิต”

ด้วยความสำคัญของหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีความจำเป็นvตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับประเทศ ทำให้คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับการยกระดับจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์vภายใต้คณะสังคมศาสตร์สู่การเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะนิสิตที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่จะกลายเป็นขุมกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นฟันเฟืองในกลไกทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

ประวัติความเป็นมาของคณะเศรษฐศาสตร์

2497

 0
 0
Share

2517

 0
 0
Share

2518

 0
 0
Share

2532

 0
 0
Share

2537

 0
 0
Share

2542

 0
 0
Share

2552

 0
 0
Share

2553

 0
 0
Share
Content

2554

 0
 0
Share
Content

2559

 0
 0
Share