แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์

ECON-AC-P-001 บันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงผลการเรียน

ECON-AC-P-002 บันทึกขออนุมัตินำนิสิตไปศึกษาดูงาน

ECON-AC-P-003 แบบฟอร์มรายละเอียดเพื่อขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

ECON-AC-P-004 แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการ

แบบฟอร์มรายงานโครงการ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความคุณลักษณะวัสดุ