หน้าแรก / บุคลากร
คณาจารย์

คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท
E-Mail : adulsu@g.swu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
E-Mail : chompoonuh@g.swu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
E-mail : aotip.ratniyom@gmail.com, or-tip@g.swu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
E-Mail : jirawatj@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
E-Mail : nattayapr@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย
E-Mail : bminhtam@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม
E-Mail : nantarattang@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์
E-Mail : peerat@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร
E-Mail : ratchapan@swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์
E-Mail : sivalap@swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
E-Mail : suppanunta@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารี วรวิสุทธิ์สารกุล
E-Mail : saree@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล เฮงพัฒนา
E-Mail : suwimonh@g.swu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สาลีผล
E-Mail : econswur@yahoo.com
อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์
E-Mail : kaveepot@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี
E-Mail : danait@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย
E-Mail : thongchart@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส
E-Mail : polpat@g.swu.ac.th
Dr. Ruihui Pu
E-Mail : ruihui@g.swu.ac.th
อาจารย์ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย
E-Mail : thipwi@g.swu.ac.th
อาจารย์ธนาคม ศรีศฤงคาร
E-Mail : thanakhom@g.swu.ac.th
อาจารย์สุทธิดา พลายงาม
E-Mail : sutidap@g.swu.ac.th