แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
นิสิตสามารถกรอกแบบฟอร์มตามที่นิสิตต้องการ
หลังจากกรอกแบบฟอร์มระบบจะจัดส่งแบบฟอร์มให้นิสิตในรูปแบบ PDF ทางอีเมล์อัตโนมัติ

ECON-AC-S-001 บันทึกข้อความ

ECON-AC-S-002 แบบฟอร์มขอหนังสือราชการเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า

ECON-AC-S-003 แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียนและห้องประชุม

ECON-AC-S-004 ใบสมัครขอรับทุนและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ECON-AC-S-004.1 แบบฟอร์มยินยอมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (นิสิตระดับปริญญาตรี)

ECON-AC-S-004.2 แบบฟอร์มยินยอมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

ECON-AC-S-005 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

ECON-AC-S-006 แบบฟอร์มขอหนังสือราชการเพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกงาน

ECON-AC-S-007 แบบฟอร์มขอเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ECON-AC-S-008 แบบฟอร์มหนังสือชี้แจงสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ECON-AC-S-009 แบบฟอร์มตอบรับนิสิตเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน-สหกิจศึกษา

ECON-AC-S-010 แบบฟอร์มลาเรียนสำหรับนิสิต

ECON-AC-S-011 แบบฟอร์มหนังสือจากผู้ปกครองนิสิตระดับปริญญาตรี

ECON-AC-S-012 แบบฟอร์มขอเข้าใช้พื้นที่สภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19