หลังสำเร็จการศึกษา-ปริญญาโท

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาโท / หลังสำเร็จการศึกษา

หลังสำเร็จการศึกษา

  มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในสายเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยทำงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ
1. นักวางแผนเชิงกลยุทธ์/นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
2. นักวิชาการ นักวิจัยและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
3. ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการรายใหม่ (Startups)
4. ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์/การตลาด/วิเคราะห์การลงทุน/วิเคราะห์สินเชื่อ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต