การเรียนการสอน-ปริญญาเอก

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาเอก / การเรียนการสอน

ใช้ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน

 

การปรับพื้นฐาน

ในช่วงก่อนเปิดเทอมคณะเศรษฐศาสตร์จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์

 

หน่วยกิตและหมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิตรวม  57 หน่วยกิต

วิชาที่เปิดสอน

  • เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
  • ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
  • เศรษศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
  • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • เศรษฐศาสตร์การศึกษา

การทำวิทยานิพนธ์

            ทำปริญญานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ

เงื่อนไขการจบการศึกษา

          ต้องตีพิมพ์บทความในวาสารที่สกอ. รับรองตั้งแต่ TCI กลุ่ม 1 ขึ้นไป

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต