หลักสูตร-ปริญญาตรี

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาตรี / รายละเอียดหลักสูตร

 

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Economics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ภาษาไทยชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
     ชื่อย่อ:  ศ.บ.
     ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม:  Bachelor of Economics
     ชื่อย่อ:  B. Econ.

คำอธิบายรายวิชา

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนา
ความ สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสารฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่หีลากหลาย

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ 3(2-2-5)

ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทย
ในงานวรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่หีลากหลาย

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึก
ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และคา ศัพท์ในชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน นำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึก
ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยส่ือกระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุนให้น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5)

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาติเพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่หีลากหลายท้งัในและนอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5)

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์การส่ือสารภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาติ พัฒนาการ
น าเสนอข้อมูลและความคิดส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน น าความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน

มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5)

ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและ
อ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบท่ีมีต่อบุคคลและสงัคม รวมท้งักฎหมายท่เีก่ยีวข้อง

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)

ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษา
ระบบนิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลรวมทั้งศึกษาผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสันติสุขอย่างยั่งยืน

มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5)

ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักท่ีเก่ียวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ
เรือนกระจก และความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความส าคัญของการใช้พลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ท่ีมีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 25
ของชุมชน มากกว่าเป้ าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงานการสร้างภมู ิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรท่มีีอยู่ในท้องถ่ิน เพ่ือส่งผลต่อการดา เนินชีวิตท่สีันติสุข
และยั่งยืน

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)

ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค
คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสังคม

มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้า
กับวิถีชีวิต โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5)

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้สามารถ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบัณฑติ ท่มีีคุณภาพ

มศว 251 มนุษย์กับสังคม 3(2-2-5)

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับมนุษย์และสังคม ท้ังสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และน าความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม มีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรม
ของมนุษย์มีจิตสา นึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติส่ิงแวดล้อมอย่างสันติตระหนักในหน้าท่ี
รับผิดชอบและบทบาทท่พีึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสงัคม

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)

ศึกษาแนวคิดทางด้านสนุ ทรียศาสตร์แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะท่มีีต่อ
การดา รงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ท้งัท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติศิลปะ การแสดง ดนตรีวรรณกรรม สุนทรียะท่ีผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ส่อืและประสบการณ์ท่หีลากหลาย

มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิ สิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต 3(2-2-5)

ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสกิสท์ ่เีป็นความจริงของธรรมชาติเช่น ทฤษฎีของกาลิเลโอ
กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟิ สิกส์ควอนตั้มทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ น าไปสู่ความเข้าใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแท้ของจิต

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5)

ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพท้งัท่เีป็นรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือการดา เนินชีวิตท่ดีีงามมี
วินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5)

ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก
พัฒนาการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ปรัชญาท่ีเป็นกระบวนการคิดท่ีสัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการด าเนินชีวิตท่ดีีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์มีคุณธรรมจริยธรรม

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5)

ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็ นผู้ใฝ่ รู้ความจริง และคิดอย่างมี
เหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง ผู้อ่ืน และบริบทท่ี
เก่ยีวข้อง ด้วยส่อืและกระบวนการเรียนรู้ท่หีลากหลาย

มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ 3(2-2-5)

ศึกษาแนวคิดเก่ยีวกบัสนั ติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัวชุมชน สังคม
ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี

มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5)

ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การดา เนินชีวิตท่มีีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 3(2-2-5)

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิง
คิด วิเคราะห์ท่กี่อให้เกิดพลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดา เนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการด าเนินชีวิตท่ดีีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

ศึกษา ค้นคว้าเก่ียวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการท่กี่อให้เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ใน
ชีวิตประจา วัน ท้งัน้ีโดยใช้กระบวนการเรียนรู้และส่อืท่หีลากหลาย

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 3(2-2-5)

ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีท่ีกว้างและหลากหลาย ดนตรีจากอดีต
และร่วมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรีท่พี ัฒนาจากอดีตกาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยส่อืและกระบวนการเรียนรู้ท่หีลากหลาย

มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 3(2-2-5)

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล ท่ี
พัฒนาจากกระบวนการคิดของมนุษย์ประวัติศาสตร์ท่ีเป็นพลังขับเคล่ือนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง
สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม

มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม 3(2-2-5)

ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึง
ปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซ่ึงมีผลต่อ
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมท้งัการศึกษาในส่วนท่เีก่ียวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก

มศว 363 มนุษย์กับการเมือง 3(2-2-5)

ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องค์กรที่ใช้อานาจการปกครอง การรวมกลุ่มทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและพลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัฒน์ 3(2-2-5)

ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการดารงชีวิตประจาวัน

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5)

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มใน การจัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้นา การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้าและสันติสุข

มศว 366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5)

ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆทางสังคมที่ทาให้เกิดพฤติกรรม และสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม กระบวนการต่างๆทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม

มศว 367 กฎหมายทั่วไป 3(2-2-5)

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลาดับชั้น และหมวดหมู่ของกฎหมาย กฎหมายสาคัญที่จาเป็นต้องรู้ในการดาเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่หลากหลาย

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม และเทคโนโลยี 3(2-2-5)

ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ สื่อที่หลากหลาย

มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5)

ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด การเรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระทาและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

มศว 373 ภูมิลักษณ์ชุมชน 3(2-2-5)

ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะ และความผสานสัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางชาติพันธุ์ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

มศว 374 สัมมาชีพเพื่อชุมชน 3(2-2-5)

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างสานึก และสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 3(2-2-5)

ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหารจัดการบนความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเชื่อถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพื่อกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

รฐ 111 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของรัฐศาสตร์ วิวัฒนาการและขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์ แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ สาขาและเนื้อหาในรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่น รัฐและอานาจอธิปไตย สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง รวมทั้งพฤติกรรมทางการเมือง

รฐ 113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)

ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทกฎหมาย การจัดทากฎหมายลายลักษณ์อักษร การใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย การยกเลิกกฎหมายบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ประเภทสิทธิ การได้สิทธิ การใช้สิทธิ การสงวนสิทธิ การคุ้มครองสิทธิ การโอนสิทธิ การเสียสิทธิ และการระงับซึ่งสิทธิ

บธบ 121 หลักการบัญชี 3(3-0-6)

ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดทาบัญชี และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บททางการบัญชี หลักการและขั้นตอนในการจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการ งบการเงินสาหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า ระบบใบสาคัญ และระบบเงินสดย่อย

ศศฐ100 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

ECC100    Principles of Economics

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดและการวิเคราะห์ของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์ มหภาค อุปสงค์อุปทาน การปรับตัวสู่ดุลยภาพของตลาด การตั้งราคา และปริมาณผลผลิตภายใต้โครงสร้างตลาด ต้นทุนและรายรับของหน่วยการผลิตในระยะสั้นและระยะยาว ความหมายของรายได้ประชาชาติและดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ความแตกต่างของการออมและการลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ศศฐ101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 3(3-0-6)

ECC101    Introduction to Microeconomics

(บุรพวิชา : ศศฐ 100 หลักเศรษฐศาสตร์)

ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์และความยืดหยุ่น อุปสงค์ของตลาด พฤติกรรมผู้ผลิต ทฤษฎีต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

ศศฐ111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 3(2-2-5)

ECC111    Mathematical Economics 1

ศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์กับวิชาทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเซต ความ สัมพันธ์ ฟังก์ชันและกราฟ ฟังก์ชั่นรูปแบบต่างๆ สมการและอสมการ ลิมิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร การหาค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์รวม ค่าเชิงอนุพันธ์รวม การหาค่าสูงสุดค่าต่ำสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดแบบมีเงื่อนไขข้อจำกัดในรูปสมการ

ศศฐ112 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5)

ECC112    Statistics for Economists

ศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการทางสถิติกับวิชาทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรสุ่ม ความน่าจะ เป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงปกติ การสุ่มตัวอย่างและการแจก แจงตัวอย่างการแจกแจงร่วม ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การแจกแจงไควสแควร์ การวิเคราะห์สมการเชิงเดี่ยวและการวิเคราะห์ความแปรปรวนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานสมการเชิงเดี่ยว

ศศฐ201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง 4(4-0-8)

ECC201    Intermediate Microeconomics

(บุรพวิชา : ศศฐ 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น)

ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค โดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาอธิบายในเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค ความพอใจแบบเปิดเผย ทฤษฎีการบริโภคภายใต้ความไม่แน่นอน การผลิตและต้นทุน การกำหนดราคาและปริมาณการใช้ปัจจัย แบบจำลองในตลาดสินค้าต่างๆ ตลาดปัจจัยการผลิต ดุลยภาพทั่วไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ทฤษฎีเกม ผลกระทบภายนอกและความล้มเหลวของตลาด

ศศฐ202 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 3(3-0-6)

ECC202    Introduction to Macroeconomics

(บุรพวิชา : ศศฐ 100 หลักเศรษฐศาสตร์)

ศึกษาแนวคิดและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยเศรษฐกิจระดับมหภาค กระแสการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ การกำหนดรายได้ประชาชาติ บัญชีรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีว่าด้วยการบริโภคและการลงทุน การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพรายได้ประชาชาติ ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค ตลาดเงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน เงินเฟ้อและเงินฝืด  ตลาดแรงงานและการว่างงาน ดุลการชำระเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ศศฐ203 เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)

ECC203    Thai Economy

ศึกษาระบบเศรษฐกิจไทยในภาพกว้างองค์ประกอบของเศรษฐกิจไทย การทำงานของระบบเศรษฐกิจไทย การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเศรษฐกิจไทย  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนนโยบายของการพัฒนาเศรษฐกิจที่เคยมีมา และปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจำวัน รวมทั้งศึกษาแนวคิดทางเลือกใหม่ที่มีเป้าหมายทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้ง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศศฐ211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 3(2-2-5)

ECC211    Mathematical Economics 2

(บุรพวิชา : ศศฐ 111คณิตเศรษฐศาสตร์ 1)

ศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือและการฝึกปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ในด้านเมทริกซ์ และตัวกำหนดแบบต่าง ๆ ตัวกำหนดจาโกเบียน เฮชเชียน โบเดอร์เฮชเชียน เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เชิงสถิต ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ดุลยภาพของรายได้ประชาชาติ การวิเคราะห์ดุลยภาพสถิตและเชิงเปรียบเทียบ

ศศฐ212 เศรษฐมิติเบื้องต้น 3(2-2-5)

ECC212    Introduction to Econometrics

(บุรพวิชา : ศศฐ 112 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์)

ศึกษาการประยุกต์ความรู้และการฝึกปฏิบัติการทางสถิติกับวิชาทางเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การประมาณค่าและการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเดี่ยว การประมาณค่าและการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์และความสัมพันธ์ของตัวแปร การประมาณค่าและการวิเคราะห์ตัวแบบตัวแปรหุ่น ปัญหาในการวิเคราะห์สมการถดถอยเมื่อภาวะจริงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ปัญหาตัวรบกวนมีความสัมพันธ์กัน (Autocorrelation) ปัญหาตัวรบกวนมีความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroskedasticity) ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นซึ่งกันและกัน (Multicollinearity) และปัญหาการระบุแบบจำลองผิดพลาด (Specification Error)การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์สมการถดถอยเชิงซ้อน การแปรผลค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐานและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการทำงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

ศศฐ302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง 4(4-0-8)

ECC302    Intermediate Macroeconomics

(บุรพวิชา : ศศฐ 202เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น)

ศึกษาแบบจำลอง IS-LM ในตลาดผลผลิต ตลาดเงิน ตลาดทุน  รวมทั้งตลาดปัจจัยการผลิต ในการกำหนดดุลยภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  การวิเคราะห์ในเชิงสถิต (Statics) เชิงสถิตเปรียบเทียบ (Comparative Statics) และเชิงพลวัต (Dynamics) การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของอุปสงค์มวลรวม และอุปทานมวลรวม วัฎจักรธุรกิจ การใช้นโยบายการเงิน นโยบายการคลังและนโยบายการค้า รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจอื่นที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ

ศศฐ312 เศรษฐมิติประยุกต์ 3(2-2-5)

ECC312    Applied Econometrics

(บุรพวิชา : ศศฐ 212เศรษฐมิติเบื้องต้น)

ศึกษาแบบจำลองทางเศรษฐมิติผ่านการปฏิบัติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันด้วยแบบจำลองทางเศรษฐมิติการจัดกระทำข้อมูลก่อนนำมาวิเคราะห์ การเลือกใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติให้เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล การแปรผลของแบบจำลองทางเศรษฐมิติต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบจำลองทางเศรษฐมิติรูปแบบต่างๆ และการอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาในรูปแบบของการทำงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

ศศฐ481 การวิจัยเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 3(1-4-4)

ECC481 Introduction to Economic Research
(บุรพวิชา : ศศฐ101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น และ ศศฐ202 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น)
ศึกษาหลักการแนวทางการวิจัย กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยเศรษฐศาสตร์โครงสร้าง และรูปแบบของการวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน ตลอดจนให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานวิจัย พร้อมการนําเสนอผลงานวิจัย

ศศฐ321 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 3(3-0-6)

ECC321    Development Economics

ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ลักษณะพื้นฐาน โครงสร้าง และ ปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัย อื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา การพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรม การ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ประชากร การศึกษา และสุขภาพอนามัย การออม การลงทุน การค้า การลงทุน และหนี้ต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาและทางเลือกของเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ศศฐ341 การเงินการธนาคาร 3(3-0-6)

ECC341    Money and Banking

ศึกษาบทบาทของเงินและสินเชื่อ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆ เช่น ธนาคารเงา บทบาทของสถาบันการเงินต่อวิกฤตการณ์การเงิน ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน โดยเน้นนโยบายการเงินแบบพิเศษ (Unconventional Monetary Policy) รวมทั้งการกำกับดูแลสถาบันการเงินของธนาคารกลาง

ศศฐ351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

ECC351    International Economics

ศึกษาพัฒนาการของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศเบื้องต้นของนักเศรษฐศาสตร์สมัยคลาสสิก คลาสสิกใหม่ และทฤษฎีการค้าร่วมสมัย ตลอดจนศึกษานโยบายการค้าระหว่างประเทศ ศึกษาดุลการชำระเงินและกระบวนการปรับดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

ศศฐ311 คณิตเศรษฐศาสตร์ 3 3(2-2-5)

ECC311    Mathematical Economics 3

(บุรพวิชา : ศศฐ211คณิตเศรษฐศาสตร์ 2)

ศึกษาเครื่องมือและการฝึกปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ในด้านอินทิกรัลแคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)สมการผลต่างสืบเนื่อง(Difference Equations) การหาผลเลิศเชิงพลวัต (Dynamic Optimization) มาใช้อธิบายเศรษฐศาสตร์เชิงพลวัต ทั้งที่เป็นระดับจุลภาคและมหภาค

ศศฐ412 เศรษฐมิติขั้นสูง 3(2-2-5)

ECC412    Advanced Econometrics

(บุรพวิชา : ศศฐ 212เศรษฐมิติเบื้องต้น)

ศึกษาแบบจำลองทางเศรษฐมิติ และการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองข้อมูลภาคตัดขวางอนุกรมเวลา (Panel Data Models) ระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องกัน (Simultaneous Equation System) ศึกษาวิธีของตัวแปรเครื่องมือ (Instrumental Variable Techniques) วิธีการประมาณค่าแบบกำลังสองน้อยที่สุด 2 ขั้นตอน และการประมาณค่าพารามิเตอร์ระบบสมการถดถอย (System of Regressions and Seemingly Unrelated Regression: SUR) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ การแปรผลค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐานในแบบจำลองทางเศรษฐมิติที่เป็นระบบสมการการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการทำงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

ศศฐ413 เศรษฐมิติอนุกรมเวลา 3(2-2-5)

ECC413    Time Series Econometrics

(บุรพวิชา : ศศฐ 212เศรษฐมิติเบื้องต้น)

ศึกษาแบบจำลองทางเศรษฐมิติและการประมาณค่าตัวแบบจำลองทางเศรษฐมิติด้วยข้อมูลอนุกรมเวลา แบบจำลองที่มีความล่าช้า (Distributed Lag Model) แบบจำลอง ARIMA แบบจำลองแก้ไขค่าความคาดเคลื่อน (Error Correction Model) แบบจำลองอัตถดถอยเวกเตอร์ (Vector Auto-regressive Model) การวิเคราะห์ปัจจัยกระตุ้น-ผลตอบสนอง (Impulse-response Analysis) แบบจำลองโคอินทีเกรชัน (Co-integration Analysis) แบบจำลองอัตถดถอยเวกเตอร์ภายใต้เงื่อนไขความแปรปรวนไม่คงที่และไม่คงที่ทั่วไป (Heteroscedastic and Generalized VAR model) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ การแปรผลค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐานในแบบจำลองทางเศรษฐมิติที่เป็นระบบอนุกรมเวลาการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการทำงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

ศศฐ414 วิทยาการข้อมูล 3(2-2-5)

ECC414    Data Sciences

ศึกษาวิธีการเชิงตัวเลขสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ การทำซิมมูเลชันเชิงตัวเลข (Numerical Simulation) การหาค่าเหมาะสมเชิงตัวเลข (Numerical Optimization) วิธีการมอนติคาร์โล (Monte Carlo method) การแก้ปัญหาเชิงพลวัตด้วยการทำให้เป็นเส้นตรง (Solving Dynamic Problems using Linearization) การแก้ปัญหาไดนามิกโปรแกรมมิง (Dynamic Programming) และการวิเคราะห์ข้อมูล Big Dataการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูล

ศศฐ322 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3(3-0-6)

ECC322    Public Economics

ศึกษาบทบาทของรัฐบาลไทยในระบบเศรษฐกิจ ความสมดุลระหว่างกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน โครงสร้างการใช้จ่ายและโครงสร้างรายได้ของรัฐบาล หลักการภาษีอากร ผลกระทบของการเก็บภาษี งบประมาณและนโยบายงบประมาณ นโยบายการคลัง

ศศฐ423 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

ECC423    History of Economic Thoughts

ศึกษาวิวัฒนาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่ยุคคลาสสิก นีโอคลาสสิก เคนส์เซียน สังคมนิยม  นักเศรษฐศาสตร์หลังจากเคนส์  และเศรษฐศาสตร์สถาบัน รวมถึงศึกษาระบบเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและแนวคิดเศรษฐศาสตร์ สถาบันร่วมสมัยอื่นๆ

ศศฐ424 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6)

ECC424    Agricultural Economics

ศึกษาการผลิต การบริโภค และการกำหนดราคาของผลผลิตการเกษตรทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค สำหรับผลผลิตการเกษตรที่คำนึงถึงการจัดการทรัพยากร รวมทั้งที่ดินและน้ำ ปัญหามลภาวะ เทคนิคการเกษตรที่เหมาะสม และการเกษตรยั่งยืน นโยบายการเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ศศฐ425 การวิเคราะห์โครงการ 3(2-2-5)

ECC425    Project Analysis

ศึกษาการวางแผนโครงการ การเขียนโครงการ การบริหารโครงการ และการประเมินโครงการทั้งทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นกรณีศึกษาของโครงการที่เกิดขึ้นจริง

ศศฐ426 การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ 3(2-2-5)

ECC426    Economic Policy Analysis

ศึกษาหลักการและทฤษฎีว่าด้วยการกำหนดนโยบายการลงทุนและการเลือกใช้ เทคนิคในการผลิต นโยบายการค้าและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง นโยบายการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม นโยบายเกี่ยวกับประชากร ตลอดทั้งขั้นตอนและกระบวนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เทคนิคและวิธีการในการวางแผนและการจัดทำโครงการพัฒนา โดยเน้นกรณีศึกษาของนโยบายเศรษฐกิจที่ถูกนำมาใช้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ศศฐ427 หัวข้อเฉพาะด้านทางเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5)

ECC427    Special Topics in Economics

ศึกษาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์สำคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน ในรูปแบบของการทำรายงานเฉพาะเรื่องการอภิปรายกรณีศึกษา และประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ศศฐ331 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

ECC331    Human Resource Economics

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบการลงทุนในทุนมนุษย์การย้ายถิ่นของแรงงาน การวิเคราะห์ผลตอบแทนส่วน บุคคลและผลตอบแทนส่วนสังคมจากการลงทุนในทุนมนุษย์โดยเน้นการศึกษาและการฝึกอบรม การวางแผน กำลังคน การพัฒนากำลังคน นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ศศฐ332 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

ECC332    Natural Resource and Environmental Economics

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศกำลังพัฒนา ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการ ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาบทบาทของชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และการร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ตลอดจนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเบื้องต้น รวมทั้งภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก

ศศฐ433 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6)

ECC433    Labor Economics

ศึกษาทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รูปแบบตลาดแรงงาน โครงสร้างค่าจ้าง บทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของรัฐในตลาดแรงงาน การคุ้มครองทางสังคม การเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานและผลของโลกาภิวัตน์ต่อการจ้างงาน

ศศฐ434 เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ 3(3-0-6)

ECC434    Gender Economics

ศึกษาวิวัฒนาการของบทบาททางเพศในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจอยู่ร่วมกันเป็นครัวเรือน การจัดสรรเวลาของคู่สมรสระหว่างงานในครัวเรือนและตลาดแรงงาน ปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานที่มีอิทธิพลกำหนดความแตกต่างระหว่างเพศในอาชีพและรายได้ การตัดสินใจลงทุนในการศึกษาอบรมและโอกาสในตลาดแรงงาน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางเพศ การนำประเด็นทางเพศรวมไว้ในนโยบายและมาตรการของรัฐ และอื่นๆ

ศศฐ435 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6)

ECC435    Public Health Economics

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ อุปสงค์และอุปทานต่อบริการสุขภาพ ความล้มเหลวของตลาดบริการสุขภาพและการแทรกแซงของรัฐ การประกันสุขภาพ การคลังสาธารณสุข ปัจจัยการผลิตบริการสุขภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในระบบบริการสุขภาพ การประเมินโครงการสุขภาพ ปัญหาความไร้สมมาตรของสารสนเทศในการประกันสุขภาพ และกรณีศึกษาการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ

ศศฐ436 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6)

ECC436    Energy Economics

ศึกษาความสำคัญของพลังงานที่มีต่อเศรษฐกิจ ปัจจัย นโยบายของภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อการผลิต การแปรรูป การขนส่ง และความต้องการใช้ทรัพยากรพลังงาน ผลกระทบของพลังงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานทดแทนชนิดต่างๆ โครงสร้างตลาดและราคาของพลังงานรวมทั้งความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศในประเด็นต่าง ๆ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ศศฐ442 หลักการลงทุน 3(3-0-6)

ECC442    Principles of Investments

ศึกษากระบวนการลงทุน เครื่องมือในการลงทุน บทบาทของตลาดการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Theory) ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) วิเคราะห์ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ โดยเน้นการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์

ศศฐ443 การเงินบรรษัท 3(3-0-6)

ECC443    Corporate Finance

ศึกษาถึงบทบาทของการบริหารการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การวางแผนกำไร การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง โครงสร้างการเงินและต้นทุนของเงินทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ศศฐ444 เศรษฐมิติทางการเงิน 3(2-2-5)

ECC444    Financial Econometrics

(บุรพวิชา : ศศฐ 212เศรษฐมิติเบื้องต้น)

ศึกษาลักษณะของข้อมูลทางการเงิน เครื่องมือทางสถิติและแบบจำลองเศรษฐมิติที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การพยากรณ์ผลตอบแทน ความผันผวนและความเสี่ยงทางการเงินการประยุกต์แบบจำลองเศรษฐมิติในการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์การเงิน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมาณค่าพารามิเตอร์ การแปรผลค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองทางเศรษฐมิติทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

ศศฐ445 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6)

ECC445    Insurance Economics

ศึกษาความเสี่ยงทั้งหมด (Total Risk) ทุกประเภท รวมทั้ง ความเสี่ยงในระดับสากล (Global risk ) และความไม่แน่นอน ประเภทของการประกันภัย การประกันชีวิต และ การประกันวินาศภัย การประกันบุคคลที่สาม การประกันสุขภาพ การประกันสังคม บทบาทของการประกันภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการออม และ การลงทุน ผ่านการประกันภัย

ศศฐ452 การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

ECC452    International Trade

(บุรพวิชา : ศศฐ351เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)                     

ศึกษาทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่กลุ่มคลาสสิก กลุ่มนีโอคลาสสิก กลุ่มทฤษฎีการค้าแนวใหม่ และกลุ่มอื่น ๆ โดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาอธิบาย การวิเคราะห์ผลของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ทางการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรวมทั้งกรณีศึกษาปัญหาการค้าระหว่างประเทศ

ศศฐ453 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

ECC453    International Monetary Economics

(บุรพวิชา : ศศฐ351เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)

ศึกษาทฤษฏีกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ กลไกการปรับตัวของดุลการชำระเงินภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่าง ๆ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และนโยบายในระบบเศรษฐกิจมหาภาคแบบเปิด รวมทั้งวิเคราะห์วิกฤตการณ์ทางการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญ

ศศฐ454 การลงทุนระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

ECC454    International Investments

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติต่อเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก ทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของการลงทุน การกำหนดค่าจ้างและการบริหารทรัพยากรบุคคล โครงสร้างตลาด การดำเนินธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบรรษัทข้ามชาติ โดยเน้นผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจภายในประเทศ บทบาทของรัฐและองค์กรระหว่างประเทศต่อการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ และวิเคราะห์บรรษัทข้ามชาติในประเทศกำลังพัฒนา

ศศฐ455 เศรษฐกิจเฉพาะประเทศ 3(2-2-5)

ECC455    Economics of Selected Countries

ศึกษาการวิเคราะห์เชิงลึกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มีตัวอย่างสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นโดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจในการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ บทบาทรัฐ และบทบาทของภาคเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง

ศศฐ361 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

ECC 361 Industrial Economics
ศึกษาบทบาทความสําคัญของ ภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคอื่นๆในระบบเศรษฐกิจ หลักเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรม และอํานาจการผูกขาดในอุตสาหกรรม ผลกระทบของนโยบายรัฐบาลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งกฎหมายทางเศรษฐกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม

ศศฐ462 องค์การอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

ECC462    Industrial Organization

ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางตลาด พฤติกรรมของหนวยธุรกิจ และผลการดําเนินงานของหนวยธุรกิจในอุตสาหกรรม การสรางความแตกตางในสินคาการวมตัวของหนวยธุรกิจ การโฆษณา การวิจัยและพัฒนา  บทบาทของรัฐบาลในการการกำกับควบคุมหนวยธุรกิจในอุตสาหกรรม

ศศฐ463 ทฤษฎีเกม 3(3-0-6)

ECC463    Game Theory

ศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมภายใต้สภาวการณ์ที่สารสนเทศสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ เกมกลยุทธ์ ดุลยภาพแบบแนช ดุลยภาพแบบกลยุทธ์ผสม เกมที่มีการต่อขยาย (Extensive game) ดุลยภาพแบบสมบูรณ์ทุกเกมย่อย เกมเบย์ และเกมที่มีการต่อขยายภายใต้สภาวการณ์ที่สารสนเทศไม่สมบูรณ์ ศึกษาบทประยุกต์ทฤษฎีเกม

ศศฐ464 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 3(2-2-5)

ECC464    Behavioral Economics

ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้เงื่อนไขการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง (Optimization) และการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice) การประยุกต์จิตวิทยากับเศรษฐศาสตร์ภาตใต้แบบจำลองการตัดสินใจ การศึกษาอคติเชิงพฤติกรรมและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง แบบจำลองเศรษฐมิติ และสถิติในฐานะเครื่องมือในการศึกษาเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม

ศศฐ465 เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์ 3(2-2-5)

ECC465    Transportation Economics and Logistics

ศึกษาบทบาทของการขนส่งในระบบเศรษฐกิจภายในและระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งต่อการเลือกที่ตั้งของหน่วยผลิตและธุรกิจการค้า หลักเกณฑ์และเหตุผลการตั้งอัตราค่าขนส่งในเชิงเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนเอกชนและต้นทุนสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ความสัมพันธ์ของการขนส่งในเมืองกับการขยายตัวของเมือง ปัญหาและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านการขนส่งในเขตเมืองโดยเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ศศฐ371 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6)

ECC371   Managerial Economics

ศึกษาหลัก และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่นำประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะในหน่วยธุรกิจ การวิเคราะห์ การประมาณและการพยากรณ์อุปสงค์ ฟังก์ชั่นการผลิต การวิเคราะห์ การประมาณและการพยากรณ์ต้นทุน การใช้โปรแกรมเส้นตรงในการวางแผนการผลิต การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและกำไร และการตั้งราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ 

ศศฐ472 เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)

ECC472    Strategic Economics

ศึกษาพฤติกรรมของตลาด แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์หลักขององค์กร กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตอบโต้เชิงกลยุทธ์ระหว่างผู้ประกอบการ การวางนโยบายด้านการแข่งขัน เปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน วิเคราะห์กรณีศึกษารวมทั้งกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติในองค์กร ผ่านกระบวนการอภิปรายในชั้นเรียน

ศศฐ473 การสื่อสารเศรษฐกิจ 3(2-2-5)

ECC473    Economic Communication

ศึกษาแบบพหุวิทยาการโดยประยุกต์ความรู้การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนิเทศศาสตร์ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ และการฝึกปฏิบัตินำเสนอข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องในทุกมิติผ่านกรณีศึกษา/การอภิปรายภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ศศฐ474 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

ECC474    Creative Economy

ศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) ตลอดจนการสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่โดยเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

ศศฐ475 เศรษฐกิจดิจิทัล 3(2-2-5)

ECC475    Digital Economy

ศึกษาโครงสร้างตลาดดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

ศศฐ476 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ 3(2-2-5)

ECC476    Economics for Startup Entrepreneurs

ศึกษาต้นทุนการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค โครงสร้างตลาด ปัจจัยพื้นฐานในการก่อตั้งธุรกิจเกิดใหม่ให้ประสบความสำเร็จ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวางแผนทางธุรกิจโดยเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง