หลังสำเร็จการศึกษา

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาตรี / หลังสำเร็จการศึกษา

หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตเศรษฐศาสตร์สามารถประกอบอาชีพได้ในวงกว้าง โดยทำงานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น เศรษฐกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่การคลัง นักวิชาการ และนักวิจัย หน่วยงานภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน การตลาด สินเชื่อ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

พนักงานในสถานบันการเงิน

ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ StartUp

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของราชการ

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต