การเรียนการสอน-ปริญญาตรี

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาตรี / การเรียนการสอน

การปรับพื้นฐาน

            ในช่วงก่อนเปิดเทอมคณะเศรษฐศาสตร์จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์


หน่วยกิตและหมวดวิชา

            หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาและกิจกรรมบังคับของหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

                        1.1 วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต

                        1.2 วิชาเลือก 10 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพา 99 หน่วยกิต

                        2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 27 หน่วยกิต

                        2.2 วิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต

                        2.3 วิชาเลือก 18 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กิจกรรมบังคับของหลักสูตร 3 กิจกรรม (การพัฒนาจิดสำนึกสาธารณะ  การสร้างเสริมประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ และปัจฉิมนิเทศ)

 

วิชาเอก

            นิสิตเริ่มเลือกเอกตอนปี  3 เทอม 2 โดยแบ่งเป็น 4 เอก ได้แก่ กลุ่มวิชาภาครัฐ กลุ่มวิชาการพัฒนา กลุ่มวิชาการเงิน และกลุ่มวิชาระหว่างประเทศ


การฝึกงาน

            นิสิตชั้นปีที่ 3 สามารถเลือกระหว่าง การฝึกงาน กับ ฝึกปฏิบัติแบบสหกิจ

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต