หลักสูตร-ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

            ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program

in Managerial Economics 

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

การเรียนรู้ วิจัยและการประยุกต์บนพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมให้ก้าวหน้า

 

เวลาเรียน

            เรียนนอกเวลาราชการ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8:30 – 17:30 น.

สถานที่เรียน

            เรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตลอดหลักสูตร

จำนวนที่รับ

            รับสมัครนิสิตแผน ก แบบทำปริญญานิพนธ์ 10 คน และแผน ข

ทำสารนิพนธ์ 10 คน

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต