การเรียนการสอน-ปริญญาโท

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาโท / การเรียนการสอน

การปรับพื้นฐาน

            ในช่วงก่อนเปิดเทอมคณะเศรษฐศาสตร์จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์

 

หน่วยกิตและหมวดวิชา

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   

แผน ก แบบ ก 2  สําหรับผู้จบปริญญาตรีเน้นการศึกษารายวิชา

                             และทําปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

แผน ข                  สําหรับผู้จบปริญญาตรีเน้นการศึกษารายวิชาและทํา 

                             สารนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

วิชาที่เปิดสอน

  • การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
  • เศรษฐศาสตร์การจัดการประยุกต์
  • การวิเคราะห์นโยบายและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
  • เศรษฐศาสตร์การจัดการทางการเงิน
  • เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์
  • เศรษฐศาสตร์การจัดการด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์เชิงกลยุทธ์
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต