การสอบเข้าศึกษาต่อ-ปริญญาโท

หน้าแรก

หลักสูตร / ปริญญาโท / การสอบเข้าศึกษาต่อ

ปีการศึกษา 2565

            กำหนดการการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOFEL PBT 450 /IELTS 4.5 จะได้รับการยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ

การสอบคัดเลือก

  1. สอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย ผ่าน (40  คะแนน) (หากผลสอบภาษาอังกฤษ มีคะแนนระหว่าง 30-39  คะแนน จะเป็นการผ่านแบบมีเงื่อนไข)
  2. สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์

ค่าเล่าเรียน

            ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 195000 บาท แบ่งจ่าย 4 งวด

            ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 800 บาท

ระยะเวลาในการศึกษา

ตามแผนการเรียนคือ สองปีครึ่ง

            *บางวิชาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว ต้องเรียนซ้ำเพื่อเป็นการทบทวน ยกเว้น โครงการพิเศษ 4+1

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต